Abaton Praha s.r.o
Sokolovská 615/138
186 76, Praha 8
IC 25726773, DIC CZ25726773
Rg. OR Mestský soud Praha C 64708

Loc: 50-5'53.079"N, 14-28'4.985"E

tel: +420 222 710 809
Obchodní informace: abaton@abaton.cz


mapka

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abaton Praha, s.r.o. Sokolovská 138/615, Praha 8, 186 76 tel: +420 222 710 809 obchod@abaton.cz